Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
  • Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaşma çabaları doğrultusunda yönetişim etkinlikleri üzerine çalışmalar yapmak,
  • Üniversitenin yönetim ve idari birimlerinin yapılanmasına ilişkin değerlendirme ve güncelleme çalışmaları yapmak,
  • Üniversitenin insan kaynakları ve insan kaynakları yönetimine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapmak,
  • Üniversitenin mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin çalışmalar yapmak,
  • Üniversitenin bilgi yönetim sistemine ilişkin süreçlerinin tasarımı, takibi ve etkinliğini değerlendirerek iyileştirme çalışmalarını yapmak,
  • Yönetimin etkinliği ve hesap verilebilirliği kapsamında kurum kalite güvencesi sisteminin özelliklerinin belirlenmesi, verimliliğinin ölçülmesi ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmak,
  • Üniversitenin iç ve dış paydaşlarını bilgilendirme süreçlerini tasarlamak,
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikasıyla uyumlu yönetim ve idari alanla ilgili politikasını belirlemek ve bu alandaki hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak, performans göstergelerini izlemek, değerlendirilmek üzere Kalite Komisyonuna sunmak,
  • İç ve dış değerlendirme raporlarında yönetim sistemi ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmak,
  • Üniversite düzeyinde akademik ve idari çalışmalarda standardı sağlamak için gerekli görülen form, cetvel, tablo vb. standart belge, doküman ve kayıtlar geliştirmektir.
1-) Doç. Dr. Ebru ALP Başkan ebru.alp@giresun.edu.tr
2-) Doç. Dr. Yasemin HACIOĞLU Üye yasemin.hacioglu@giresun.edu.tr
3-) Şef Uğur BAŞUSTAOĞLU Üye ugur.basustaoglu@giresun.edu.tr
* İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.