Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemi Stratejileri

• Üniversitemiz tüm yönetim sistemi iş akış süreçlerini kapsayan prosedürleri içeren kılavuzun hazırlanması uygulanması ve izlenmesi,
• Akademik ve idari personelin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve kariyer gelişimlerini destekleyecek yapılandırılmış, sistematik hizmet içi eğitim programlarının yönergeye bağlanması ve bu programların artırılması,
• Akademik ve idari personelin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgili “Giresun Üniversitesi Personel Ödül Yönergesi”nin usul ve esaslarının mevzuat çerçevesinde sürekli iyileştirilmesi,
•Akademik ve idari personele yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının hazırlanarak uygulanması ve yeni başlayan personele bu eğitimin başarıyla tamamlanması şartının getirilmesi,
• Karar alma süreçlerinde eğitimle ilgili toplantılarda Giresun Üniversitesi Öğrenci Konseyinin belirlediği temsilcilerin aktif yer alması yer alması ve etkin katılımının teşvik edilmesi,
• Her seviyede diploma programlarının özellikleri, gereksinimleri ve nitelikleri göz önünde bulundurularak akademik kadronun nicelik ve nitelik bakımından güçlendirilmesi ve lisansüstü program sayılarının artırılması,
• Merkez yerleşke dışındaki yerleşkelerde bulunan eğitim birimlerindeki akademik/idari personel ile öğrencilerin merkezi kampüs olanaklarına erişimini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunulması,
• Üniversitemize bağlı tüm birim ve yerleşkelerde engelli öğrencilerin hizmet ve olanaklara ulaşabilirliğinin geliştirilmesi,
• Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Yönergesinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi,
• İdari hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla hizmet vermek üzere talep, öneri ve istek modülü geliştirilmesi ve uygulamaya konulması ve etkili bir sonuç oluşturulacak şekilde işletilmesi, • Tüm paydaşları kapsayacak şikâyet ve öneri ile “Bir Fikrim Var” platformunun oluşturulması ve gelen görüşlerin etkili ve sonuç doğuracak biçimde değerlendirilmesi,
• ‘Açık Kapı’ toplantılarında şeffaf ve herkesin katılımına açık bir şekilde öğrenci ve birim amirlerinin belli periyotlarda (en az haftada bir) bir araya gelmesi,
• Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarının, konferans ve etkinlik benzeri duyurularının yanı sıra sürekli ve çeşitlendirilmiş tarzda paylaşım yapması, böylece iç ve dış paydaşlarla etkileşim aracı olarak etkili biçimde kullanılması, birimlerin de resmi sosyal medya hesaplarını bu çerçevede kullanmaya teşvik edilmesi,
• Öğrenci tercihlerinin nitelikli şekilde yürütülmesi ve aday öğrencilerin bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla tüm birimlere ait web sayfalarının ve öncelikle öğrenci bilgi paketinin güncel olması,
• Yöneticilerin performanslarının ölçülmesi için yönerge hazırlanması ve izlenmesi,
• Güvenli, etkili ve erişilebilir bir arşiv sisteminin oluşturulması,
• Kurumsal Risk Yönergesinin hazırlanması ve izlenmesi,
• Liderlik özellikleri ve yetkinlikler geliştirilmek üzere ölçülmesi ve izlenmesi.