Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme Hedefleri
 • Stratejik plan doğrultusunda belirlediği araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekler nitelikte akademik birimlerimizin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde özgünlüklerini koruyarak farklılaşmasını sağlayan, bilimsel araştırmaları yürütmelerine katkı sağlamak,
 • Araştırma-geliştirme ile ilgili finansal kaynak, bilişim/iletişim araçları ve fiziki altyapı olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli kullanımlarını sağlamak,
 • Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinin bütün aşamalarında mesleki etik ilkelerinin gözetimine öncelik verilerek, özgün ve yaratıcı düşüncelerin yayın, ürün, faydalı model veya patente dönüştürülebilmesi için, ulusal/uluslararası platformlarda etki değeri yüksek araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak,
 • Araştırma-geliştirme etkinliğini artırmaya yönelik ulusal/uluslararası yükseköğretim kuruluşları ile ortak üretilen projelerin sayısını ve verimliliğini arttırmak,
 • Bilimsel felsefeyi özümsemiş; bilgiye erişim, bilgiyi süzme ve toplum yararına ilerletme konularında uzmanlaşmış; liderlik vasfı sergileyen, uluslararası kültür ve kimliğe sahip öğrenci yetiştirmek ve bu vasıflara haiz öğretim elemanı sayısını artırmak,
 • Araştırma-geliştirme çalışmaları ile ilgili sonuçların ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüşmesini desteklemek,
 • Teknoloji transfer ofisi aracılığıyla Üniversite sanayi iş birliğini arttırmak ve endüstrinin gelişmesine katkı sağlamak,
 • Araştırma alanlarını iç ve dış paydaş görüşleri doğrultusunda çeşitlendirmek,
 • Araştırma süreçlerini paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini desteklemek,
 • Konusunda uzman ve araştırmacıları destekleyecek teknik personeli Üniversitemize kazandırmak,
 • Dış paydaş koordinasyon toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası sıralamalarda Üniversitenin sıralamasını yükseltmek,
 • Araştırma projelerinden üretilen yayın sayısını artırmak,
 • Teknoloji Transfer Ofisini ve Teknoparkı dinamikleştirmek,
 • Uygulama ve araştırma merkezlerinin özel sektörle iş birliğini artırmak,
 • Üniversitemiz araştırma hedefleriyle ilişkili yüksek lisans ve doktora program sayısını artırmak ve hedefler doğrultusunda programların içeriklerini eşleştirmek.