Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve Öğretim Hedefleri

• Stratejik plan doğrultusunda belirlediği eğitim-öğretim faaliyetlerini destekler nitelikte çağdaş, millî ve kültürel değerlere saygılı, sorgulayıcı, girişimci, teknolojik gelişmelere açık ve 21.yy becerilerine sahip mezunlar yetiştirmek,
• Ulusal ve uluslararası eğitim işbirliklerini güçlendirerek evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim hizmetleri sunmak,
• Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı benimseyerek, öğrencinin öğrenmesini desteklemek amacıyla bilimsel ve teknolojik imkânlar sunmak,
• Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası işbirliklerinden de faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,
• Öğrencilere, mezuniyet sonrasında ulusal kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılabilecekleri, yüksek kalitede bir eğitim sunmak,
• Öğrencilerin sosyo-kültürel becerilerinin artırılması için üniversite seçmeli ders havuzunu genişletmek,
• Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinliklerle tercih edilen mezunlar yetiştirmek,
• Eğitim-öğretim programlarının amaç ve çıktılarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek,
• Ders havuzuna eklenecek seçmeli dersleri ve mevcut derslerin içeriklerini iç ve dış paydaşların görüşlerini dikkate alarak belirlemek,
• Eğitim programlarını ulusal (TYYÇ-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) ve uluslararası standartlara uyumlu olarak planlamak,
• Eğitimde yabancı dilin ağırlığını artırarak, mezunlarımızı dünya vatandaşlığına hazırlamak,
• Sosyal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasını hedefleyen eğitim ve öğretim programları oluşturmak ve etkinlikler düzenlemek,
• Disiplinler arası öğretim yaklaşımını esas alarak sorgulama, eleştirme, araştırma ve yaşam boyu öğrenme odaklı çalışmayı teşvik etmek,
• Öğrencinin niteliğini geliştirmek amacıyla, sektör temsilcilerinin katılımıyla, konferans vb. bilimsel içerikli toplantılar düzenleyerek, bu kapsamdaki eğitim uygulamalarının sayısını artırmak,
• Kütüphane hizmetlerini daha etkin ve verimli kılmak suretiyle öğrencinin bağımsız araştırma ve öğrenme yeteneklerini geliştirmelerini desteklemek,
• Akademik personelin eğitim-öğretim becerilerini ve yeterliliklerini artırmaya yönelik eğitimler vermek,
• Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci, akademik ve idari personelin yeterliliklerini ve memnuniyetini artırmak,
• Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim ve öğretim için gerekli koşullarını iyileştirmek,
• Kariyer planlama ve iş hayatına hazırlamaya yönelik faaliyetler düzenlemek,
• Bölgenin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda lisans ve lisansüstü programların sayısını artırmak,
• Örgün öğretimi uzaktan öğretimle desteklemek,
• Eğitim-öğretim faaliyetlerinde etik ve kültürel değerlerin gözetilmesine yönelik eğitimler düzenlemek,
• Eğiticilerin eğitimi ve hayat boyu öğrenme programı yolu ile öğretim elemanı niteliğini artırmaya katkı sağlamak,
• Çağın gereklerine uygun, farklılıkları dikkate alan, etkileşimli ve katılımcı eğitimöğretim yöntemlerinin uygulanmasını desteklemek.