Uzaktan Eğitim

Performans Göstergeleri

Hedef 1 - Uzaktan eğitime farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin entegre edilmesiyle öğrencilerin derse katılımlarının artırmak ve motivasyonlarını yüksek tutmak.

Performans Göstergesi
1.1.Sanal ders kayıt sayısı
1.2.Sanal derslere katılım oranı

Hedef 2 - Öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması için farklı öğretim materyallerine başvurmak ve etkinliğinin ölçülmesini sağlamak.

Performans Göstergesi
2.1.Uzaktan eğitim platformuna yüklenen ders materyali türü/sayısı
2.2. Materyallerin izlenme/indirilme/uygulanma kayıtlarının sayısı
2.3. Farklı eğitim materyalleri hazırlama konusunda eğitim alan akademisyen sayısı

Hedef 3 - Küçük gruplar halinde ve aynı anda etkileşimli derslerin yapılabilmesi ve bu sayede öğrenci katılımının ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak.

Performans Göstergesi
3.1.Sanal sınıf kullanan öğrenci sayısı
3.2.Sanal sınıf sayısı
3.3.Teknoloji tabanlı derslik sayısı

Hedef 4 - Eğitim-öğretim sürecinin devam ettiği dönemde belli periyotlarla öğrenci-öğretim elemanı geribildirimlerinin alınması ve gerek görüldüğü takdirde anında pedagojik ya da teknolojik değişiklikler/güncellemeler yapmak.

Performans Göstergesi
4.1.Öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin periyodik memnuniyet düzeyi
4.2.Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin periyodik memnuniyet düzeyi
4.3. Yapılan güncelleme/değişiklik sayısı

Hedef 5 - Program/ders türüne bağlı olarak farklı ölçme değerlendirme araçlarının kullanımının sağlanması ve bu sayede öğrenci başarısındaki değişimlerin karşılaştırılması

Performans Göstergesi
5.1.Uygulanan ölçme değerlendirme (online sınav, ödev, tartışma, proje vb.) araçlarına göre elde edilen akademik başarı notları