Araştırma ve Geliştirme

Performans Göstergeleri

Hedef 1 - SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp. indeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını artırmak.

Performans Göstergesi
1.1. SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp. indeksli dergilerdeki yayın sayısı
1.2. SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp. indeksli dergilerde yapılmış hakemlik sayıları
1.3. Kurum dışı proje sayısı
1.4. TÜBİTAK destekli proje sayısı
1.5. Ortak proje çalışması yapılan üniversite sayısı
1.6. Üniversitenin URAP, Girişimcilik ve Yenilik Endeksi VB. sıralamalardaki yeri
1.7. Proje veya yayın yapan akademisyenlere verilen ödüllerin veya teşviklerin sayısı

Hedef 2 - Faydalı model ve patent alınmasıyla ilgili çalışmaları artırmak.

Performans Göstergesi
2.1.Patent sayısı
2.2. Faydalı model sayısı
2.3. Ürüne dönüştürülen patent sayısı
2.4. Patent bilgilendirme toplantı tutanakları

Hedef 3 - Mevcut araştırma merkezlerine Üniversitenin Stratejik Planıyla uyumlu ölçülebilir somut hedefler konulması ve bunların gerçekleşme oranlarını takip etmek.

Performans Göstergesi
3.1. Stratejik plan kapsamında ulaşılan hedef sayısı
3.2. Stratejik plan kapsamında yürütülen hedef sayısı
3.3. Son üç yıla ait araştırma geliştirme giderlerinin tablosu

Hedef 4 -  Araştırma laboratuvarının akredite edilmesini sağlamak.

Performans Göstergesi
4.1. Akreditasyon belgesi

Hedef 5 -  Proje yazma etkinliklerini artırmak.

Performans Göstergesi
5.1. Düzenlenen proje yazma etkinliği sayısı
5.2. Kabul edilen proje sayısı

Hedef 6 - Üniversite künyeli yayınlara giren dergilerde yapılan atıf sayısını artırmak.

Performans Göstergesi
6.1. Üniversite künyeli yayınlara/ endekslere giren dergilerde yapılan atıf sayısı

Hedef 7 - TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endekslerini de gözeterek girişimcilik faaliyetlerini desteklemek.

Performans Göstergesi
7.1. Öğrencilerin girişimcilikle ilgili aldıkları sertifika sayısı
7.2. Öğrencilerin girişimcilikle ilgili aldıkları ders sayısı
7.3. Öğretim elemanı ve öğrencilerin girişimcilikle ilgili aldıkları eğitim sayısı
7.4. Girişimcilikle ilgili proje sayısı

Hedef 8 - Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla ekonomik değer ve toplumsal katkıya dönüşen araştırmaları tanıtmak.

Performans Göstergesi
8.1.Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirici proje pazarı, toplantı, konferans, sempozyum, çalıştay sayısı
8.2. İç ve dış paydaşların Teknoparkta kurdukları şirket sayısı

Hedef 9 - Araştırma-geliştirme ile ilgili finansal kaynak, bilişim/iletişim araçları ve fiziki alt yapı olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli kullanımlarını sağlamak

Performans Göstergesi
9.1. Projelerin alanlara göre dağılımı ve finansal destek tutarları
9.2. Araştırmalarda kullanılacak yazılım programlarının sayısı
9.3. Birimlere göre proje sayıları ve bütçeleri