Kalite Güvencesi Sistemi

Performans Göstergeleri

Hedef 1  - Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyonunun çalışma takvimini oluşturmak, diğer alt komisyonların çalışma takvimlerinin ise bu takvimle entegre olacak şekilde Üniversite Kalite Sistemi Çalışma Takvimi’ni hazırlamak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak.

Performans Göstergesi
1.1. Kalite Güvencesi Sistemi kapsamında hazırlanan çalışma takvimleri

Hedef 2  - Kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla birimlerde küçük gruplar hâlinde eğitim faaliyetlerini planlamak ve bu eğitim faaliyetlerinin içeriğinin belirlenmesinde öncelikle paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak bir tür ihtiyaç analizi yapmak.

Performans Göstergesi
2.1. Eğitim faaliyetlerinin sayısı
2.2. Eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı
2.3. Kurum iç paydaşlarının kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yapılacak eğitim faaliyetleri ile ilgili görüşmelerin kayıt altına alındığı toplantı sayısı

Hedef 3 - Kurumsal politikaların kalite süreçleri ve paydaş memnuniyeti açılarından anket vb. yöntemlerle objektif olarak kontrolünü yapmak ve gerekli ise iyileştirmeye yönelik politikaları revize etmek.

Performans Göstergesi
3.1. Anket vb. değerlendirme sonuçları
3.2. Revizyona gidilen politika sayıları

Hedef 4 - Kalite Güvence Sistemi kapsamında tüm birimlerin iş akış şemalarını işlemek, süreçlerin görev tanımlarını ve formları güncellemek.

Performans Göstergesi
4.1. Revize edilen iş akış şemaları
4.2. Revize edilen görev tanımları
4.3. Revize edilen formlar