Eğitim ve Öğretim

Performans Göstergeleri

Hedef 1 -  İç ve dış paydaşların programlar ile ilgili görüşlerini anket, görüşme vb. tekniklerle belli periyotlarda almak ve raporlamak.

Performans Göstergesi
1.1. İç paydaşlarla yapılan anket, görüşme vb. raporları
1.2. Dış paydaşlarla yapılan anket, görüşme vb. raporları
1.3. İç ve dış paydaş görüşme takvimi

Hedef 2 - Rapor ve değerlendirme sonuçlarına göre programlarda/derslerde güncelleme yapmak.

Performans Göstergesi
2.1. Güncellenen program sayısı
2.2. Güncellenen ders sayısı
2.3. Programların güncellenmesi ile ilgili paydaşlarla yapılan toplantı sayısı

Hedef 3 - Mezun Bilgi Sistemi’ni iyileştirmek ve güncellemek.

Performans Göstergesi
3.1. Mezun Bilgi Sistemi’ndeki aktif kullanıcı sayısı

Hedef 4 - Öğrenci Bilgi Sistemindeki (ÖBİS) program ve Ders Bilgi Paketi içeriklerini tamamlamak ve güncellemek.

Performans Göstergesi
4.1. Ders Bilgi Paketi’ndeki güncel program sayısı
4.2. Ders Bilgi Paketi’ndeki içerikleri tamamlanmış program sayısı
4.3. Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)belirlenmesi sürecinde öğrenci geri bildirim raporları

Hedef 5 - Üniversite Bologna Eş Güdüm Komisyonunun program ve Ders Bilgi Paketi veri girişlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

Performans Göstergesi
5.1. Bologno Eşgüdüm Komisyonu ile ilgili senato kararı
5.2. ÖBİS’teki veri giriş raporları

Hedef 6 - Program çıktılarının TYYÇ’ye göre güncellemek.

Performans Göstergesi
6.1. Güncellenen program çıktısı sayısı

Hedef 7 - Ders ve program çıktıları ile hazırlanan sınavların uyumluluğuna yönelik belirtke tablolarını oluşturmak ve bölüm komisyonlarınca değerlendirmek.

Performans Göstergesi
7.1. Belirtke tablosu
7.2. Komisyon karar tutanağı

Hedef 8 -  Akademisyenleri yazılı sınavlarında çoktan seçmeli testlerin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmaları için teşvik etmek, usul ve esaslarını senato tarafından belirlemek.

Performans Göstergesi
8.1. İlgili senato kararı
8.2. Birim ölçme ve değerlendirme komisyonunun toplantı sayısı
8.3. Akademisyenlere verilen ölçme ve değerlendirme eğitimi sayısı

Hedef 9 - Öğretim elemanı iş yükünü hesaplamak.

Performans Göstergesi
9.1. Öğretim elemanı iş yükü hesaplama tablosu

Hedef 10 - Programlarda değişiklik yapıldığına dair senato kararları iç ve dış paydaşlara resmî yazı ve web sayfası aracılığıyla duyurmak.

Performans Göstergesi
10.1. İç ve dış paydaşlarla paylaşılan karar sayısı

Hedef 11 - Üniversitenin ve programların tanıtımını yapmak.

Performans Göstergesi
11.1. Web sayfası/Broşür/Tanıtım Günleri
11.2. Sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım programı sayısı

Hedef 12 - Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi verilmek suretiyle onları ödüllendirmek.

Performans Göstergesi
12.1. Onur, yüksek onur belge sayısı

Hedef 13 - Öğrenci iş yükü anketlerini uygulamak ve anket sonuçlarına göre ders planlarını güncellemek.

Performans Göstergesi
13.1. İş yükü anket sonuçları
13.2. Güncellenen ders planı sayısı

Hedef 14 - Öğrencilere ders, öğretim elemanı ve danışmanlık değerlendirme anketi uygulamak.

Performans Göstergesi
14.1. Danışman değerlendirme anket sonuçları
14.2. Öğretim elemanı değerlendirme anket sonuçları
14.3. Ders değerlendirme anket sonuçları
14.4. Anket sonuçlarının ilgili kişilerle paylaşılmasına yönelik geri bildirim raporları, toplantıları vb.

Hedef 15 - Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında danışmanı tarafından hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak.

Performans Göstergesi
15.1. Öğrenci başarı durum formları

Hedef 16 - Yurtdışı değişim programlarından alınan derslerin not durum belgesine (transkript) ve diploma ekine transferi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergesi
16.1. Güncel transkript
16.2. Güncel diploma eki

Hedef 17 - Uygulama imkanlarının artırılarak ders programlarına dahil edilmesini ve seçmeli uygulama dersi olarak kabul edilmesini sağlamak.

Performans Göstergesi
17.1. Üniversite Senatosu/İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararları

Hedef 18 - Öğrencilerin staj/uygulama yapabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak.

Performans Göstergesi
18.1. Staj/uygulama işbirliği sayısı
18.2. Protokol sayısı

Hedef 19 - Yabancı dil laboratuarları sayısını ve imkânlarını artırmak.

Performans Göstergesi
19.1. Yabancı dil laboratuar sayısı

Hedef 20 -  Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla Yabancı dilde eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının artırmak.

Performans Göstergesi
20.1. Yabancı dil eğitimi veren öğretim elemanı sayısı

Hedef 21 - Yurt dışına gidecek öğrenciler ve öğretim elemanları için dil eğitimi kursu düzenlemek.

Performans Göstergesi
21.1. Düzenlenen dil eğitim kursu sayısı

Hedef 22 - Programlar arası yatay geçiş kontenjanlarını ve şartlarını belirlemek ve ilan ederek öğrencileri teşvik etmek.

Performans Göstergesi
22.1. Yatay geçiş yapan öğrenci sayısı

Hedef 23 - Çift ana dal/yan dal programlarının açılarak program kontenjanlarını duyurmak.

Performans Göstergesi
23.1. Çift ana dal yapan öğrenci sayısı
23.2. Yan dal yapan öğrenci sayısı

Hedef 24 - Eğiticilerin eğitimi ve hayat boyu öğrenme programı yolu ile öğretim elemanı niteliğini artırmaya katkı sağlamak

Performans Göstergesi
24.1. Eğiticilere verilen eğiticilerin eğitimi sayısı
24.2. Eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı