Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Güvencesi Sistemi Hedefleri

• Üniversite kalite komisyonu alt çalışma gruplarının görev tanımlarını belirlemek,
• Üniversitemizin kalite politikasının ve kalite alt politikalarının herkesin görebileceği uygun alanlarda ilan etmek,
• Her yıl kalite çalışmaları hakkında bülten düzenlenmek, web sayfasından yayımlamak ve paydaşlara göndermek,
• Sertifikalı kalite yönetim sistemi eğitimleri düzenlemek,
• 3 yıldan az mezun veren programlar da dâhil olmak üzere tüm birimlerde birim yöneticisi tarafından “Akreditasyon Süreci Birim/Bölüm Sorumlusu” atanmasını sağlamak,
• Akademik Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerde Akreditasyon sürecinin tanıtılması ve birimlerin kendi eylem planları ve çalışma takvimlerini hazırlamalarına yönelik toplantılar organize etmek,
• Tüm birimler tarafından “Akreditasyon Süreci Eylem Planı” hazırlanmasını sağlamak,
• Tüm birimler tarafından “Akreditasyon Süreci Faaliyet Raporu” hazırlanarak Akademik Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğüne sunulmasını sağlamak,
• Akredite olma başarısı gösteren üniversitemiz birim/programlarının müteakip akademik yıl açılış töreninde belge ile onure etmek, üniversite ağ sayfasından duyurmak,
• Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılmasını sağlamak,
• Bu raporların üst yönetim, ilgili birim ve komisyonlar tarafından değerlendirilmesi ve mevcut politikalar ile gerçekleşmeyen eylemler için alternatif politikalar belirlenmesi ve uygulamaya koyulmasını teşvik etmek ,
• GÜYBİS bünyesindeki “Anket Değerlendirme Sistemi”nin geliştirmek ve dinamikleştirmek,
• Anketlerin bilimsel ölçmeyi sağlayacak biçimde hazırlanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve çıkan sonuçlara göre gerekli eylemlerin belirlenmesi için “Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun” marifetiyle gerçekleştirmek,
• Anket sonuçlarından oluşan raporlar doğrultusunda gerekli ise mevcut politikalarda düzenlemelere gitmek ve alternatif politikalar belirlemek,
• Dış paydaşlara yönelik yılda en az bir defa yüz yüze ya da online toplantı düzenlemek,
• İç ve dış paydaşların programlar ile ilgili görüşlerinin anket, görüşme vb. tekniklerle belli periyotlarda almak ve raporlamak,
• Rapor ve değerlendirme sonuçlarına göre programlarda/derslerde güncelleme yapılmasını sağlamak,
• Mezun Bilgi Sisteminin aktif hâle getirmek ve güncellemektir.