Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemi Hedefleri

• Tüm yönetsel süreçleri üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri ile uyumlu gerçekleştirmek,
• İş akışı süreçlerine dair bilgi, belge ve ilgili mevzuatın üniversite web sayfası üzerinden erişilebilir olmasını sağlamak ve yapılan işlemlerin uygunluğu ile ilgili hesap verebilir olmak,
• Yönetsel süreçlerin tümünde kalite odaklı olmak,
• Yönetsel süreçlere iç ve dış paydaşların etkin katılımını sağlamak,
• İlgili yönetsel süreçlerde öğrenci temsilini güçlendirmek,
• Birim Kalite Komisyonlarının her birimde kalite alt komisyonlarını temsil edecek üyelerin bulunacağı şekilde oluşturulmasını sağlamak,
• Paydaşların geribildirim kanallarını geliştirmek ve iyileştirmek,
• Hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
• Hizmet içi eğitim programları sonuçları ile hesap verebilir olmak,
• Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun yönergesini hazırlamak, uygulamak ve sonuçları ile ilgili hesap verebilir olmak,
• Giresun Üniversitesi Personel Ödül Yönergesi hazırlamak ve uygulamak,
• Yöneticilerin performansının değerlendirilmesini mümkün kılacak araçlar ve yöntemler geliştirmek,
• Üniversite kütüphanesine ait kaynakların tüm birimlerce kullanılmasını sağlamak,
• Engelsiz Üniversite Biriminin çalışmalarının Eylem Planı ile uyumlu biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının etkili biçimde kullanılmasını sağlamak,
• Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve toplumsal etkinlikleri arşivlemek ve kurumsal hafıza oluşturmak.