Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı Hedefleri

• Stratejik plan doğrultusunda belirlediği toplumsal katkı faaliyetlerini destekler nitelikte uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak,
• Paydaşlarla işbirliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek,
• Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak,
• Bireysel ve kültürel farklılıklar ile toplumsal sorunlara duyarlı, toplumsal koşullar ve sorunlar konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi, hizmet ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmek üzere toplum yönelimli ve toplum içinde eğitim yapmak,
• Müfredat kapsamındaki dersler ve projeler aracılığıyla toplum içinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinin yanı sıra öğrenci kulüplerinin gönüllü faaliyetlerini desteklemek,
• İç ve dış paydaşların topluma hizmet kapsamındaki işbirliklerini teşvik etmek,
• Tüm birimlerin yürüttükleri araştırma, geliştirme ve eğitim etkinliklerinin toplumsal katkıya dönüşmesini amaçlayan; toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma alanlarında, sahip olduğu ileri teknoloji ve insan kaynağı ürünlerini insanlığın hizmetine sunmak,
• Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik etmek, bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlayarak değer katmaya önem vermek,
• Araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünleri Teknoloji Transfer Ofisi’nin de desteğiyle toplum yararına sunmak, tüm iç paydaşlar tarafından benimsenmiş olan insanlığa hizmet etme hedefinin gerçekleştirilmesinde süreklilik sağlamak,
• Dış paydaşlara yönelik olarak yaşam boyu öğrenmeyi teşvik edecek doğrultuda eğitim programları düzenlemenin yanı sıra, kültürel ve sosyal etkinlikler de gerçekleştirmek,
• Öğrencilerin görev aldığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve bu projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri desteklemek,
• Toplumsal sorunlara yönelik akademik ilginin artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,
• Topluma yönelik yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini güçlendirmek,
• Doğaya saygılı, sürdürülebilir yaşam alanlarını oluşturmak, bunun için gerekli yönetişim modelini oluşturmak, doğal ve kültürel varlıkların korunması, engelli ve engelsiz tüm bireyler için güvenli ve erişilebilir yaşam ortamını sağlamak,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk ve özel gereksinimlilerin hakları konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikleri desteklemek,
• Bilimsel bilgiyi toplumun genelinin erişimine sunmak.