Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
 • Üniversite akademik birimlerinin eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri ile ilgili uygulamalarını takip etmek,
 • Kalite Komisyonunun yönlendirmesinde eğitim-öğretim alanı itibarı ile iç ve dış değerlendirme çalışmalarına katılmak,
 • Programların eğitim amaçları ve kazanımlarına yönelik anket çalışmalarının sonuçlarından yararlanarak ilgili ölçme ve değerlendirmeleri yapmak,
 • Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
 • Öğrencinin kayıt yaptırmasından mezuniyetine kadar geçen dönemde daha etkin eğitim-öğretim hizmeti almasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Üniversitenin eğitim-öğretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşılmasına ilişkin eğitim-öğretim kadrosunun nitel ve nicel yeterliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Üniversitenin eğitim-öğretim etkinliğini artıracak öğrenme ortamının (Derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, atölye, klinik, laboratuvar, uygulama alanları, sergi alanları, bireysel çalışma alanı vb.) yeterliliğini ve uygunluğunu araştırmak,
 • İç paydaşlar ile dış paydaşların sürece katılımını sağlayarak her yıl programların gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve güncelleme için planlamalar yapmak,
 • Akademik birimlerin eğitim-öğretim ile ilgili ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesini ve bunların düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,
 • İç ve dış değerlendirme raporlarında eğitim-öğretim ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçleri takip etmek,
 • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikasıyla uyumlu eğitim-öğretim ve uluslararasılaşma politikasını belirlemek ve bu alandaki hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak, performans göstergelerini izlemek, değerlendirilmek üzere Kalite Komisyonuna sunmak.
1-) Prof. Dr. Mustafa ŞANAL Başkan mustafa.sanal@giresun.edu.tr
2-) Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR Üye  
3-) Öğr. Gör. Dilek TOPÇU MUMLU Üye dilek.topcu@giresun.edu.tr
4-) Fakülte Sekreteri Murat KESKİN Üye murat.keskin@giresun.edu.tr
* İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.